Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U  z 2020 poz.1268),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.06.2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U z 2019 r. poz. 1206).


Opłata za szkolenia:


4000 zł. płatne w kasie WORD
lub na konto: Santander Bank Polska SA
nr konta 84 1500 1490 1214 9001 6174 0000

Warunki przystąpienia do szkolenia

Wymagane dokumenty:

- wypełniony wniosek o udział w szkoleniu

- dokument potwierdzający posiadanie średniego wykształcenia

- dokument potwierdzający niekaralność wyrokiem sądu za:

  1. a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  2. b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  3. c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  4. d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  5. e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  6. f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowej

- ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu egzaminatora

- ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu egzaminatora

- prawo jazdy

- dowód wpłaty za udział w kursie ( I rata)

Osoba przystępująca do szkolenia musi mieć ukończone 23 lata


Karta zgłoszenia + klauzula informacyjna


Program szkolenia